Oferta

W gabinecie można wykonać pełną i kompleksową diagnostykę psychologiczną w tym:

 • ocenę funkcjonowania intelektualnego (poziom IQ), emocjonalnego i społecznego,
 • diagnostykę do celów orzeczniczych (ZUS, PCPR),
 • diagnostykę neuropsychologiczną,
 • badanie osobowości (MMPI i inne metody).

Każde badanie psychologiczne jest spotkaniem z osobą, która doświadcza różnych trudności. Dobór narzędzi diagnostycznych jest uzależniony od celu badania psychologicznego i stanu oraz możliwości osoby badanej. Czas badania jest ustalany indywidualnie. Zakończenie diagnostyki psychologicznej wiąże się z wydaniem opinii psychologicznej i omówieniem wyników uzyskanych w badaniu. Ważne jest dla mnie, aby oprócz opinii psychologicznej osoba badana mogła uzyskać wskazówki dotyczące dalszej rehabilitacji i możliwości uzyskania pomocy.

„Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny”

Ernest Hemingway

W czasie pracy psychoterapeutycznej z pacjentem opieram się głównie na paradygmacie psychodynamicznym, starają się nadać każdemu procesowi indywidualne znaczenie. Czym jest taki rodzaj terapii? Zakłada on, że podstawą do zrozumienia zdrowia i patologii człowieka jest uwzględnienie nieświadomych procesów psychicznych. Terapia oparta jest na diagnozie, która ma charakter ciągły i dynamiczny. To właśnie od diagnozy i tego jak kształtuje się relacja pomiędzy terapeutą, a osobą poszukującą pomocy zależy wybór stosowanych strategii terapeutycznych i interwencji.

W praktyce oznacza to, że najważniejsze jest to co dzieje się pomiędzy pacjentem i terapeutą. Każda relacja jest niepowtarzalna. Z takiej właśnie perspektywy rozpatrywane są zgłaszane przez pacjenta objawy i trudności. Terapeuta analizuje przebieg relacji z pacjentem i dominujące w niej emocje. Pozwala to pacjentowi na lepsze zrozumienie własnego zachowania, sposobu myślenia i powodujących cierpienie objawów.

Psychoterapia skierowana jest do osób doświadczających różnego rodzaju trudności w relacjach z innymi ludźmi, w życiu zawodowym i rodzinnym. Obejmuje szerokie spektrum zaburzeń, między innymi: zaburzenia lękowe i depresyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, trudności seksualne i inne. Ma charakter procesu indywidualnego, opartego na bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Rozpoczęcie procesu terapeutycznego odbywa się po rozmowie z pacjentem i ustaleniu zasad współpracy.

Psychoterapia dzieci oraz młodzieży składa się z indywidualnego procesu terapeutycznego niepełnoletniego pacjenta oraz konsultacji psychologicznych dla rodziców. Ich częstotliwość jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb. Konsultacje dla rodziców mają charakter psychoedukacyjny. Służą wzmacnianiu kompetencji wychowawczych rodziców. Są także rozmową o procesach rozwojowych zachodzących u dziecka.

Niezależnie od tego jak rozumiemy kryzys i czy dotyczy on nas samych, czy relacji w której pozostajemy może on powodować przejściowe zaburzenia równowagi psychicznej. W sytuacjach trudnych często doświadczamy lęku, chaosu psychicznego i poczucia bezradności. Watro wtedy skorzystać z profesjonalnej pomocy, aby wspólnie z osobą pomagającą wypracować skuteczne strategie radzenia sobie. Pomoc psychologiczna obejmuje również naukę różnego rodzaju technik redukujących napięcie w tym: technik relaksacyjnych, wizualizacji, treningu radzenia sobie ze stresem.

Kiedy warto zgłosić się po pomoc?

W sytuacji kiedy przeżywana przez nas sytuacja jest spostrzegana jako przekraczająca możliwości adaptacji do niej, naruszone zostaje poczucie bezpieczeństwa, sprawstwa, a stosowane dotąd strategie okazują się niewystarczające. Najczęściej wymienianymi spośród sytuacji trudnych są:

 • śmierć bliskiej osoby,
 • kryzys w związku,
 • rozwód,
 • utrata pracy i trudności w życiu zawodowym,
 • poważna choroba własna lub kogoś bliskiego,
 • doświadczanie przemocy fizycznej i psychicznej,
 • długotrwałe trudności w relacji z członkami rodziny lub wynikające z opieki nad nimi,
 • trudności w szkole, w relacjach rówieśniczych.

Posiadam doświadczenie w zakresie pomocy i interwencji kryzysowej w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Początek strony